ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಆನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಘಾಸಿ ಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ , ಸಂರಕ್ಷಣ ತಾಣಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು !!

0

#hassan : one identified problematic male is captured at Matturu area of Yesluru Range.
It will be Radio collarred and released in remote wild area.


one more female will be Radio collarred tomorrow probably.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಆನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಘಾಸಿ ಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here