ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ABC INFO Book Division ಗೆ 18 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು Accountant, Demonstrator ಮತ್ತು Receptionist ಗಳಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

0

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ABC INFO Book Division ಗೆ 18 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು Accountant, Demonstrator ಮತ್ತು Receptionist ಗಳಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಸತಿಯೋಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,200/- PUC, ITI and Degree ಆದವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

9880888076

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ , ಹಾಸನ #jobuodateshassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here