ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅನುಭವಿ ಸಹಾಯಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. #ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಸನ #jobupdateshassan

0

ಬಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಲ್ಲರಲ್ & ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಅ.) ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ.

ಪ್ರಕಟಣೆ !

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅನುಭವಿ ಸಹಾಯಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ರಮೇಶ್.ಎನ್ ಗೌ|| ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9844437511 , 9632456810

ನಾಗೇಶ್.ಬಿ.ಎ ಅದ್ಯಕ್ಷರು 9343411199

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here