ಪಾನಿಪುರಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚುರಿ ವ್ಯಾಪರಸ್ಥರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

0

ಇಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಾ ಫೌಂಡೆಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಗೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚುರಿ

ವ್ಯಾಪರಸ್ಥರೀಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹನುಮಮ್ಮ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಾ ಫೌಂಡೆಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಗೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚುರಿ

ವ್ಯಾಪರಸ್ಥರೀಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹನುಮಮ್ಮ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು

ಇಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಾ ಫೌಂಡೆಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಹಾಗೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚುರಿ

ವ್ಯಾಪರಸ್ಥರೀಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹನುಮಮ್ಮ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here