ಸಕಲೇಶಪುರ; ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೀಗಿದೆ.

0

ಉದೇವಾರ:  ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)
ಬಾಳ್ಳು:. ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)
ದೇವಾಲದಕೆರೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ( ಬಿಸಿಎಂ ಎ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ)
ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ:  ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)
ಹೆತ್ತೂರು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ವಣಗೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಬಿ ಮಹಿಳೆ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ( ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)
ಮಳಲಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಬಿ ಮಹಿಳೆ)
ಹೆಬ್ಬಸಾಲೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ)
ಆನೇಮಹಲ್‌: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ( ಸಾಮಾನ್ಯ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ( ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)
ಯಸಳೂರು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ( ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)
ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ( ಬಿಸಿಎಂ ಎ)
ವಳಲಹಳ್ಳಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ)
ಬಾಗೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ( ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ)
ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ( ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)   ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ಐಗೂರು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ)
ಹಾನುಬಾಳು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ)
ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ)
ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ಬೆಳಗೋಡು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ಹಲಸುಲಿಗೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)
ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ)
ಹೊಸೂರು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ ಮಹಿಳೆ)
ಕುರುಬತ್ತೂರು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ( ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ)  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಬಿಸಿಎಂ ಎ)
ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ:  ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ‌) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ( ಸಾಮಾನ್ಯ)
ಉಚ್ಚಂಗಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ)   ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here