ಲ್ಯಾಬ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಕೊವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ…
ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಹಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ. ಹಿಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು, ಲ್ಯಾಬ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು #congratulations🎉 #covidupdateshassan thank you #himshassan

0

ಲ್ಯಾಬ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಕೊವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ…


ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಹಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ. ಹಿಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು, ಲ್ಯಾಬ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

#congratulations #covidupdateshassan thank you #himshassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here