ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ

0

ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BMI Educational division company ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ SSLC,PUC (pass or fail) ಆಗಿರುವ
ಯುವತಿಯರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ.

ವಯೋಮಿತಿ – 18 ರಿಂದ 22

ಸಂಬಳ – 8000 ರಿಂದ 18000

ಉಚಿತ ವಸತಿ – ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ =
7975137591
9663433431

ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BMI Educational division company ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ SSLC,PUC (pass or fail) ಆಗಿರುವ
ಯುವತಿಯರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ.

ವಯೋಮಿತಿ – 18 ರಿಂದ 22

ಸಂಬಳ – 8000 ರಿಂದ 18000

ಉಚಿತ ವಸತಿ – ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ =
7975137591
9663433431

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here