ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಹಾಯ 👍
ಇವರಿಂದ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ • Ambulance service (ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್) • Medicines (ಔಷಧ) • EMERGENCY SERVICES 24/7 • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ • ರಕ್ತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‌ಸೇವೆ ಪಡೆಯ ಬಹುದು

0

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಹಾಯ 

ಇವರಿಂದ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ  • Ambulance service (ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್) • Medicines (ಔಷಧ)  • EMERGENCY SERVICES 24/7 • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ • ರಕ್ತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‌ಸೇವೆ ಪಡೆಯ ಬಹುದು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here