ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

0

ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobopportunitieshassan

ಅಗತ್ಯವಿದೆ ! Required !

ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 👇
9449635346/6364846666

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here