ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ !  ದೈನಂದಿನ ಪಾವತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

0

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ !  ದೈನಂದಿನ ಪಾವತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ !, ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಪ್ರತೀಕ್: 8095298636 (ಈವೆಂಟ್ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) ಕೆಲಸದ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ 7PM

Required ! workers for the conduction of traffic survey in HASSAN district based on daily payments , Interested ones can  contact
Pratheek : 8095298636 (Event starts today and  ends on 11th April) working Hours : 9.30AM to 7PM

#ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobupdateshassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here