ಹೋಂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ !!

0

ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಭವವಿರುವ ಹೋಂನರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸ ಲಾಗುವುದು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಂನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಲಭ್ಯವಿದೆ. (ಊಟ, ವಸತಿ ಉಚಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ 8000-10,000)


ಕರೆಮಾಡಿ
9742384444 ,  9513658555

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here