ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ SSLC,PUC (pass or fail) ಆಗಿರುವ
ಯುವತಿಯರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ

0

ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Jefa Traders Pvt Ltd company ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ SSLC,PUC (pass or fail) ಆಗಿರುವ
ಯುವತಿಯರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ

ವಯೋಮಿತಿ – 18 ರಿಂದ 22

ಸಂಬಳ – 10,000 ರಿಂದ 22,000

ಉಚಿತ ವಸತಿ – ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ =
7975137591
9663433431

ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Jefa Traders Pvt Ltd company ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ SSLC,PUC (pass or fail) ಆಗಿರುವ
ಯುವತಿಯರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ

ವಯೋಮಿತಿ – 18 ರಿಂದ 22

ಸಂಬಳ – 10,000 ರಿಂದ 22,000

ಉಚಿತ ವಸತಿ – ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ =
7975137591
9663433431

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here