ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿದರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ :

0

ಕಂಪನಿ: MTEM *ಮೇಕ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್*

ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!

ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು: • ಬಿ.ಇ

ಸ್ಥಳ:
@MTEM ಆಫೀಸ್ (ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸ)

• ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ – 8073608234/9535296870

Company : MTEM *Make the Ends Meet*

WE’RE HIRING!

Open Role: Test Engineer Role Summary: Testing

Qualification & Skills: • B.E

• Basic knowledge of Manual Testing & Automation Testing

Venue :CONTACT US

# 7-457, Vivekananda Road, Vidya Nagar, Hassan – 573202 https://mtem-corp.com/

8073608234/9535296870
@MTEM Office

• Get yourself Registered today – 8073608234/9535296870

#ಉದ್ಯೊಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobupdateshassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here