ನವಭಾರತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(ಪುರುಷ)
ವಯಸ್ಸು:20- 45 ಆದಾಯ: 35000 ರಿಂದ 50000
(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: SSLC, PUC,
Any Degree, ITI, Diploma & LIC Agents

jobupdateshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

9

ನವಭಾರತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

(ಪುರುಷ)

ವಯಸ್ಸು:20- 45 ಆದಾಯ: 35000 ರಿಂದ 50000

(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: SSLC, PUC,

ನವಭಾರತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

(ಪುರುಷ)

ವಯಸ್ಸು:20- 45 ಆದಾಯ: 35000 ರಿಂದ 50000

(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು)

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: SSLC, PUC,

Any Degree, ITI, Diploma & LIC Agents

Work place:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳ

ಕರೆಮಾಡಿ/ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಹಾಸನ ಮಡಿಕೇರಿ: 9620762888, 9620763888 ಮೈಸೂರು: 9972167308 ಮಂಡ್ಯ : 9620762777 ಚಾಮರಾಜನಗರ: 9632760057

#jobupdateshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

Work place:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳ

ಕರೆಮಾಡಿ/ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಹಾಸನ , ಮಡಿಕೇರಿ: 9620762888, 9620763888 ಮೈಸೂರು: 9972167308 ಮಂಡ್ಯ : 9620762777 ಚಾಮರಾಜನಗರ: 9632760057

#jobupdateshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here