ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಛೇರಿ ಯೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಪ್ಪನಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

0

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಛೇರಿ ಯೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಪ್ಪನಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕ ತಿಳಿದಿರುವ ಆಸಕ್ತ ಯುವತಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

76250 56662 , 76250 26662

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here